Uresničujemo vaše želje.
Ker samo enkrat gradimo.
Velikost besedila:  
INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02/ 564 91 00, E: info@ingra.si

Plačilo komunalnega prispevka


Pred izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor plačati še komunalni prispevek. Problematika odmere komunalnega prispevka je za bodoče investitorje precej aktualna, saj gre po navadi za zelo visoke zneske. Praksa kaže, da so praviloma komunalni prispevki višji v mestnih naseljih, med tem ko so mnogo nižji na območjih izven naselij oz. na območjih razpršene gradnje, čeprav obstajajo tudi izjeme. Trenutno se nahajamo v situaciji, kjer se komunalni prispevki med občinami nerazumno razlikujejo.

Skladno z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) predstavlja komunalni prispevek plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme. Sredstva, ki jih občina na tak način zbere, lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme (vodovodnega, kanalizacijskega, elektroenergetskega omrežja, cest itd.), kar mora biti skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna. V to komunalno opremo lahko sodi tudi plinovodno in toplovodno omrežje, vendar le, če je skladno s prostorskim aktom priključitev nanju obvezna. Nikakor pa med komunalno opremo ne sodi javna razsvetljava, kar je v marsikateri občini neutemeljeno postavka pri odmeri komunalnega prispevka.

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) sicer natančno določa merila za odmero (površina stavbnega zemljišča, neto tlorisna površina objekta, opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo, namembnost objekta in izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo), vendar se kljub točno določenim merilom načini obračunavanja komunalnega prispevka med občinami zelo razlikujejo. Številne občine imajo namreč sprejete odloke, ki (še vedno) niso skladni z veljavno zakonodajo. Tako v Sloveniji ni nič nenavadnega, da je nek investitor oproščen plačila komunalnega prispevka, njegov znanec iz sosednje občine, ki gradi hišo enake velikosti na enako velikem zemljišču ob enaki komunalni opremi, pa plača prispevek v višini 30.000 €.

Občine se trenutno nahajajo v fazi sprememb prostorskih načrtov. Še 6 mesecev po uveljavitvi občinskih podrobnih načrtov pa bodo lahko komunalni prispevek odmerjale po dosedanjih predpisih.
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. To torej pomeni, da razne takse za priključitev na infrastrukturo (vodovod, elektriko ipd.) niso dopustne, v kolikor je investitor plačal komunalni prispevek.

Obstajata pa dve možnosti oddaje zahtevka za odmero komunalnega prispevka: investitor lahko komunalni prispevek plača vnaprej, tj. preden odda vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto, lahko pa na vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja navede, da naj upravna enota v njegovem imenu poda občini zahtevo za odmero komunalnega prispevka. Rok za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka je 15 dni, o izdani odločbi pa občina obvesti upravno enoto, ne glede na to, kdo je vlagatelj. Zoper odločbo se lahko investitor tudi pritoži, o njegovi pritožbi pa odloči župan, in sicer v roku 30 dni.

Če občina v roku 15 dni ne izda odločbe o odmeri komunalnega prispevka, plačilo komunalnega prispevka ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. To pa nikakor ne pomeni, da investitorju komunalnega prispevka ob prejemu odločbe ni potrebno plačati. Pomeni le, da upravna enota ni dolžna čakati občine, da odmeri komunalni prispevek, ampak lahko gradbeno dovoljenje izda prej.

Zelo pomembno je tudi, da je tisti investitor, ki je plačal komunalni prispevek, vendar vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ni vložil ali pa mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano oziroma je prenehalo veljati, upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.

Pogosto je eno izmed pomembnejših meril za odmero komunalnega prispevka velikost gradbene parcele. Pri odmeri se upošteva parcela, ki jo določi projektant v skladu z določbami prostorskega akta, ki velja na območju, kjer želi investitor graditi. Če prostorski akt določa minimalno velikost gradbene parcele 400 m2, potem projektant ne more določiti gradbene parcele v velikost 300 m2. V kolikor pa v prostorskem aktu ni niti grafične niti opisne opredelitve parcele, pa lahko projektant določi velikost parcele tudi po formuli: velikost stavbišča x 1,5.

Investitorje je potrebno seznaniti še z dejstvom, da občina nima zakonske podlage, da bi zaradi odmere komunalnega prispevka zahtevala določitev nove parcelne meje. To pomeni, da ne more zahtevati ločitve stavbnega zemljišča oz. gradbene parcele od preostale zemljiške parcele, kar je žal ponekod ustaljena praksa. Ponovno pa poudarjamo, da mora biti v projektni dokumentaciji določena velikost gradbene parcele skladna z določili prostorskega akta.

Ponekod se pri odmeri komunalnega prispevka pojavljajo težave tudi, kadar gre za gradnjo nadomestnega objekta oz. za odstranitev obstoječega objekta in gradnjo novega objekta. Občine morajo pri izračunu komunalnega prispevka skladno s 6. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka upoštevati tudi neto tlorisno površino obstoječega objekta, ki bo odstranjen, in znesek temu primerno znižati. Potrebno pa je upoštevati tudi, na katero vrsto komunalne opreme je bil objekt dejansko priključen: obstoječa hiša, ki bo odstranjena, je npr. imela greznico, nov stanovanjski objekt pa bo priključen na javno kanalizacijo. V takem primeru se komunalni prispevek za kanalizacijo odmeri za celotno parcelo in za celotno neto tlorisno površino novega objekta.
Katalog hiš

Želim si izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom!

Želim katalog
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke