Uresničujemo vaše želje.
Ker samo enkrat gradimo.
Velikost besedila:  
INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02/ 564 91 00, E: info@ingra.si

Pridobitev gradbenega dovoljenja


Ko ima investitor pripravljeno projektno dokumentacijo PGD, lahko na upravni enoti odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Priložiti ji je potrebno dva izvoda PGD, ki sta sestavljena iz treh delov, in sicer iz vodilne mape, načrtov in elaboratov. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjski objekt poleg vodilne mape vključuje le še načrt arhitekture v merilu 1:100 in elaborate (kamor sodi npr. geodetski načrt).

Vodilna mapa
vsebuje podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke ter druge dokumente, iz katerih izhajajo podatki, pomembni za ugotavljanje skladnosti rešitev v projektu s prostorskimi akti, izpolnjevanju bistvenih zahtev nameravane gradnje in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku.

Načrti
vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti, izpolnjevala bistvene zahteve ter da bodo za objekt, za katerega je to določeno s posebnimi predpisi, zagotovljen neoviran dostop, vstop in uporaba brez grajenih ovir.

Elaborati vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo, kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

En izvod PGD upravna enota arhivira, drugega pa skupaj z gradbenim dovoljenjem vrne investitorju. Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno priložiti tudi morebitne služnostne pogodbe in soglasja sosedov. Upravni organ lahko zahteva še kakšna druga dokazila, če je to potrebno (npr. vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo iz lastnega vira).

Če je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja nepopolna ali nerazumljiva, mora upravni organ v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006) v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo. Po vložitvi popolne vloge je rok za izdajo odločbe - gradbenega dovoljenja 30 dni (t. i. skrajšani ugotovitveni postopek) oz. 60 dni (t. i. posebni ugotovitveni postopek).

V primeru manj zahtevnega objekta, kakršen je praviloma stanovanjski objekt, je veljavnost gradbenega dovoljenja dve leti. To pomeni, da mora investitor pričeti z gradnjo v roku dveh let od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, sicer preneha veljati. Njegovo veljavnost je možno tudi podaljšati, vendar največ dvakrat in to skupaj največ za dve leti.

Plačila takse gradbenega dovoljenja so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.
Katalog hiš

Želim si izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom!

Želim katalog
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke