Tretja faza: Izvajanje gradnje >>  5. Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor

Gradbeni nadzor

Dolžnost investitorja, ki gradi enostanovanjski objekt, pa je tudi ta, da zagotovi gradbeni nadzor. Zaupa ga nadzorniku, ki je pravna ali fizična oseba in je lahko (njegov) projektant oz. izvajalec, ki pa ne sme hkrati izvajati gradnje na istem objektu. Naloga nadzornika je, da nadzoruje, ali se objekt gradi v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in PZI.

Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Sodeluje pri zakoličenju objekta in redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču. V skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke mora zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem. Ustno in pisno opozarja udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona itd.

Po končani gradnji med drugim vsebinsko preveri in s podpisom potrdi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja.