Četrta faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja  >>  1. Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb

Izdelava elaborata za vpis stavbe v kataster stavb

kataster stavb

Stavbe je potrebno vpisati v kataster stavb

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb je potrebno vložiti na geodetski upravi. Običajno jo vloži investitor gradnje oz. lastnik stavbe.

Vlogi je potrebno priložiti elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje. Pri izvedbi geodetske storitve mora opraviti tudi obravnavo in lastniku stavbe oziroma njenih posameznih delov pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ni evidentirana v katastru stavb, pa bi v skladu s predpisi morala biti, pozove lastnika parcele, da v treh mesecih vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb.