Pridobitev projektnih pogojev in mnenj

Z IDZ projektant pridobiva projektne pogoje oz. soglasja za priključitev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture oz. t. i. mnenjedajalcev (za priključitev na vodovodno omrežje ali zaradi gradnje na vodovarstvenem območju itd.).

PREBERI VEČ »

Pridobitev soglasij sosedov

V kolikor je predviden odmik objekta od sosednjega zemljišča manjši od tistega, ki je določen v prostorskem aktu, je h gradnji nujno potrebno pridobiti soglasje soseda – mejaša.

PREBERI VEČ »

Pridobitev služnostnih pravic

V kolikor izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, cesto ipd.) poteka preko zemljišč, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti tudi služnostne pravice.

PREBERI VEČ »