Druga faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja >> 
6. Oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja 

Oddaja vloge za izdajo gradbenega dovoljenja

vloga za gradbeno dovoljenje

Za novogradnjo, rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stanovanjskega objekta investitor potrebuje pravnomočno gradbeno dovoljenje. Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na katerem bo potekala. Izvedena mora biti tudi v skladu z gradbenimi predpisi in predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za izpolnjevanje teh pogojev mora poskrbeti projektant.

Vložitev zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto pomeni, da se birokratski postopek urejanja dokumentacije za gradnjo zaključuje. Vseeno pa lahko traja še nekaj časa, preden je gradbeno dovoljenje izdano, sploh če je vloga nepopolna (manjkajo npr. služnostne pogodbe).

Zato je zelo koristno, da investitor že vnaprej natančno ve, kaj vse je potrebno urediti, da bo gradbeno dovoljenje izdano v najkrajšem možnem času. V našem podjetju investitorja ves čas urejanja dokumentacije obveščamo o posameznih fazah projekta, istočasno pa ga opozorimo tudi na pridobitev dodatnih dokazil, ki so pomembna za nemoten potek postopka (npr. pridobitev soglasij sosedov, sklepanje služnostnih pogodb itd.).

Ko ima investitor pripravljeno projektno dokumentacijo DGD in k njej pridobljena vsa mnenja, lahko na upravni enoti vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja. Priložiti je potrebno tudi morebitne služnostne pogodbe in soglasja sosedov. Upravni organ lahko zahteva še kakšna druga dokazila, če je to potrebno (če na območju ni javnega vodovodnega omrežja, zahteva npr. vodno dovoljenje za lastno oskrbo s pitno vodo). Če je vloga nepopolna, mora upravni organ za gradbene zadeve skladno z Gradbenim zakonom zahtevati dopolnitev najpozneje v 15. dneh.

Rok za izdajo gradbenega dovoljenja

Rok za izdajo gradbenega dovoljenja je dva meseca od vložitve popolne vloge. V primeru usklajevanja z mnenjedajalci ali nadomeščanje mnenja je rok za izdajo odločbe tri mesece od vložitve popolne zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. V praksi pa se roki za izdajo gradbenih dovoljenje po Sloveniji močno razlikujejo. Na podlagi 30-letnih izkušenj dobro vemo, katere so tiste upravne enote, kjer vsi investitorji pridobijo gradbeno dovoljenje v dveh ali treh mesecih, in katere so tiste, kjer traja izdaja gradbenega dovoljenja tudi po leto dni in več.

Upravna taksa za izdajo gradbenega dovoljenja znaša za povprečno hišo ca. 300 €. Eden izmed pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja je tudi plačan komunalni prispevek, določen z odločbo o plačilu komunalnega prispevka, ki jo izda občina.

Mlade družine

Mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem, so oproščene plačila takse gradbenega dovoljenja. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike.

Gradnja na kmetijskem zemljišču

V primeru načrtovane gradnje objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču z boniteto zemljišča več kot 50, mora investitor skladno z Zakonom o kmetijskih zemljiščih plačati še odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Višina je določena v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja in je odvisna od klasifikacije objekta, tlorisne površine objekta ter bonitetnega razreda kmetijskega zemljišča.

Sosedje kot udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja?

Poleg investitorja, ki je stranka v postopku, so stranski udeleženci še imetniki stvarnih pravic (npr. služnostne pravice) na investitorjevem zemljišču, sosednje – mejaši  (razen če pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da gradnja nanje ne vpliva) oz. druga oseba, če se izkaže, da bi nameravana gradnja zaradi svojega vpliva med gradnjo in po njej lahko vplivala na njene pravice in pravne koristi oziroma na njeno nepremičnino. V kolikor gradnji nasprotuje, mora za svoje trditve predložiti tudi dokaze.

Lastniki tistih sosednjih zemljišč, preko katerih bodo potekali priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (cesto, vodovodno omrežje, električno omrežje itd.), niso stranski udeleženci. Šteje se namreč, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, če je investitor z njo sklenil pisno pogodbo, s katero je na njeni nepremičnini pridobil lastninsko ali kakšno drugo stvarno pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje.

Pridobljene služnostne pravice torej pomenijo, da pridobitev posebnega soglasja h gradnji ni potrebna. Slednje pa ne velja, če pri gradnji ni bil upoštevan minimalni odmik objekta od sosednje parcelne meje.

Gradnja stanovanjskega objekta se lahko začne šele na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in obvezne prijave začetka gradnje. Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne prijavi začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti.