Prva faza: Odločitev o gradnji hiše  >>  3. Pridobitev geodetskega načrta

Pridobitev geodetskega načrta

geodetski načrt

Investitor mora na svoje zemljišče pozvati tudi geodeta, ki izdela geodetski načrt (posnetek) terena. Vsebino geodetskega načrta določa Pravilnik o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).   

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju, nad in pod njim v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih. Lahko vsebuje podatke o reliefu, vodah, rastlinstvu, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, zemljiških parcelah, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

Sestavljata ga grafični prikaz geodetskega načrta in certifikat geodetskega načrta. Praviloma se izdela v državnem koordinatnem sistemu.

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta in geodetski načrt novega stanja zemljišča morata vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah.

Izdelana morata biti za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta. Pri linijskih podzemskih objektih pa za takšno območje od skrajnih robov predvidenega oziroma obstoječega objekta, ki omogoča umestitev objekta v prostor. Za projektanta je najpomembneje, da geodet določi višinske točke in vriše obstoječe objekte ter trase nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov.