Prva faza: Odločitev o gradnji hiše  >>  2. Pridobitev lokacijske informacije

Pridobitev lokacijske informacije

lokacijska informacija

Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje in projektanta seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje. Predstavlja pomemben vir informacij o:

  • prostorskih aktih, ki veljajo na območju zemljiške parcele, in natančno določajo pogoje gradnje (npr. OPN, OPPN itd.),
  • namenski rabi prostora (npr. stavbno zemljišče),
  • območjih varovanj in omejitev (varovana območja in varovalni pasovi, npr. vodovarstveno območje in varovalni pa občinske ceste),
  • vrstah dopustnih dejavnosti, vrstah dopustnih gradenj in drugih del ter vrstah dopustnih objektov glede namen (npr. gradnja enostanovanjskega objekta),
  • prostorskih ukrepih (npr. predkupna pravica občine), in
  • spremembah in dopolnitvah oziroma priprave novih prostorskih aktov na območju, kjer se nahaja nepremičnina (npr. faza sprejemanje novega prostorskega akta).

Za projektiranje so poleg ostalih podatkov lokacijske informacije pomembna zlasti merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del. Še posebej pomembna so funkcionalna in oblikovna merila in pogoji, predvsem tipologija zazidave, velikost in zmogljivost objekta ter oblikovanje zunanje podobe objekta (npr. tlorisno razmerje stranic osnovnega gabarita hiše, maksimalne mere objekta, oblika streha, naklon strešin, višina kolenčnega zidu ipd.).

Poleg tega pa so pomembni še podatki o območjih varovanj in omejitev ter podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih. V teh dveh točkah lokacijske informacije bi namreč moralo biti navedeno, ali se zemljišče nahaja npr. v območju kmetijskih zemljišč, varovalnega pasu gozda, varovalnega pasu ceste, vodovarstvenem območju, območju varstva kulturne dediščine idr.

Po navadi lokacijsko informacijo priskrbi investitor. Vlogo za izdajo lokacijske informacije vloži na občini, na območju katere se zemljišče nahaja, in sicer osebno ali po pošti. Obrazec je na tej povezavi. Za izdajo lokacijske informacije lahko investitor zaprosi, tudi če prepisa zemljišča še nima urejenega, saj lastništvo ni pogoj za njeno izdajo.

Ker gre za potrdilo iz uradne evidence, je občina dolžna lokacijsko informacijo izdati v 15. dneh od prejema vloge. V številnih občinah traja njena izdaja tudi več kot mesec dni, kar je nesprejemljivo. Investitor ima takrat možnost kontaktirati župana, ki jo lahko v najslabšem primeru izda tudi sam.

Osnovni namen lokacijske informacije je torej ta, da lahko projektant pridobi podatke o tem, kakšne objekte je dopustno graditi na določenem področju in čigava mnenja (oz. projektne pogoje in mnenja) je potrebno pridobiti pred nameravanim posegom v prostor.