Druga faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja >> 
4. Pridobitev služnostnih pravic 

Pridobitev služnostnih pravic

služnostna pravica

V kolikor izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo (na vodovodno in kanalizacijsko omrežje, elektroenergetsko omrežje, cesto ipd.) poteka preko zemljišč, ki niso v lasti investitorja, je potrebno pridobiti tudi služnostne pravice.

To velja v primeru, če bo investitor npr. polagal vodovodne cevi ali telefonske kable preko sosednjega zemljišča, uporabljal dovozno pot, ki poteka preko tujega zemljišča itd. Pogodbe o ustanovitvi služnosti morajo biti notarsko overjene, služnost pa se vpiše tudi v zemljiško knjigo.

Potek teh priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo praviloma določijo upravljavci gospodarske javne infrastrukture v projektnih pogojih oz. soglasjih za priključitev. Komunalno podjetje torej v teh dokumentih natančno določi mesto priključitve na vodovod in kanalizacijo.

Investitorjem svetujemo, da natančno preberejo, kaj so upravljavci glede mest priključitve določili v soglasjih za priključitev oz. mnenjih in se morebiti dogovorijo za druga mesta priključitve. Velikokrat se namreč dogaja, da kasneje ne morejo pridobiti služnostne pravice in je zato potrebno projektno dokumentacijo spreminjati in pridobiti nove projektne pogoje ter mnenja.

Lastniki tistih sosednjih zemljišč, preko katerih bodo potekali priključki na gospodarsko javno infrastrukturo (cesto, vodovodno omrežje, električno omrežje itd.), niso stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Šteje se namreč, da je stranka z nameravano gradnjo seznanjena in da se z njo strinja, če je investitor z njo sklenil pisno pogodbo, s katero je na njeni nepremičnini pridobil lastninsko ali kakšno drugo stvarno pravico, ki mu omogoča izvajanje gradnje. Pridobljene služnostne pravice torej pomenijo, da dodatna pridobitev posebnega soglasja h gradnji ni potrebna.