Četrta faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja  >>  3. Priprava DZO

Priprava DZO

dokazilo o zanesljivosti objekta

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec (v primeru gradnje v lastni režiji obveznost izvajalca prevzema investitor) dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Investitor lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če je sklenil več pogodb z izvajalci.

Dokazilo o zanesljivosti objekta vsebuje:

 • vodilno mapo dokazila o zanesljivosti objekta (Priloga 5),
 • mape s prilogami in
 • navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta.

Vodilna mapa dokazila o zanesljivosti objekta (Priloga 5) predstavlja precej obsežno vsebino, kamor je treba med drugim vpisati tudi podatke o izvedenih gradbenih delih, pripravljalnih delih na gradbišču, inštalacijah (električne, strojne), zaključnih gradbenih delih, krovstvu in drugih specializiranih gradbenih delih, izkazih, poročilih in zapisnikih po področnih predpisih ter ostalih izvedenih meritvah in pregledih.

Z dokazilom o zanesljivosti objekta izvajalec – pri gradnji v lastni režiji je to investitor – dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Dokazila torej obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:

 • upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,
 • kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,
 • opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in
 • pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja.

DZO med drugim vsebuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, ki jih predstavljajo slikovna gradiva, tehnični prikazi in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme. Z navodili za obratovanje in vzdrževanje se določijo:

 • obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,
 • obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve; pri stavbah v etažni lasti je treba obseg vzdrževalnih del prikazati ločeno za posamezne dele stavbe in zunanje (skupne) površine,
 • zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti in
 • druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta določene

V grobem to pomeni, da potrebujete naslednjo dokumentacijo, ki jo navajamo glede na izvajana dela:

 • gradbena dela (izjave o lastnostih za vse vgrajene materiale – beton, armatura, atest za požarno odpornost gips plošč, opeke itd.),
 • električne inštalacije (izjave o lastnostih za vgrajene materiale, meritve električnih inštalacij, strelovoda itd.),
 • strojne inštalacije (izjave o lastnostih za vse vgrajene materiale, zapisnik o tlačnem preizkusu vodovoda, centralne kurjave itd.)

Če zaradi smrti udeležencev pri graditvi, starosti objekta ali drugih izjemnih okoliščin ni mogoče predložiti dokumentacije, s katero se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev iz gradbenega dovoljenja, se te lahko dokazujejo drugače. To potrdi udeleženec, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu.

Ključno je torej, da lahko investitor v procesu gradnje zamenja vse osebe: od izvajalca do nadzornika, pomembno je le, da tisti, ki delo prevzame, s tem prevzame tudi vso odgovornost.