Tretja faza: Izvajanje gradnje  >>  1. Priprava PZI

Priprava PZI

PZI

PZI se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem

Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje.

PZI se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in dopustnimi manjšimi odstopanji od gradbenega dovoljenja in ostalimi strokovnimi podlagami. Glede na DGD je torej dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede. Pogosto se izdela sočasno z DGD. Sestavljajo ga načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov, ki nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

S PZI se dokazuje izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt (pri enostanovanjskih stavbah je to načrt arhitekture) in načrte s strokovnih področij pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih inženirjev in pooblaščenih krajinskih arhitektov, ki jih glede na vrsto gradnje ter glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta določi vodja projekta. Pri hišah gre poleg podrobnejšega načrta arhitekture še najmanj za načrt gradbenih konstrukcij, načrt električnih inštalacij in električne opreme ter načrt strojnih inštalacij in strojne opreme.  Ti načrti so bolj detajlno izdelani in med drugim vsebujejo tudi natančen popis del s projektantskim predračunom in razne detajle, pomembne za samo izvajanje del.

V PZI je namreč grafični del projekta podrobneje obdelan, saj med drugim vsebuje natančnejše risbe, ki so potrebne zaradi lažje izvedbe del. Vsebuje pa tudi številne detajle, ki so bistvenega pomena za gradnjo objekta. To so npr.: detajli toplotne izolacije, hidroizolacije, greznice, jaški, okna, vrata, stopnice, dvižni vodi, centralni sesalni sistem itd.

PZI vsebuje natančen popis materiala 

Vsebuje tudi natančen popis materiala in predračunske vrednosti posameznih del, kar pomeni, da lahko investitor na osnovi tega popisa sam nabavlja material ali pa pridobiva ponudbe izvajalcev.

To velja za vsa gradbeno-obrtniška dela (ne zgolj za zidake ali ostrešje). Bistvenega pomena pa je, da lahko investitor na osnovi popisa primerja dejansko vgrajene količine materiala in porabljenega dela, ki jih je obračunal izvajalec, z načrtovanimi, ki jih je predvidel projektant, in na tak način nadzira delo izvajalcev.

V našem podjetju smo imeli že več primerov, ko so izvajalci poskušali obračunati večje količine opravljenega dela in vgrajenega materiala, a so se investitorji obrnili na nas in tako plačali le izvedena dela ter dejansko porabljen material. Zato nikar ne nasedajte tistim, ki trdijo, da PZI ni potrebno takoj izdelati, ker to sploh ne drži. Projektivna podjetja naj hkrati z DGD pripravijo tudi PZI.

Natančen projektantski predračun pošljemo tudi vnaprej

Investitorjem lahko natančen projektantski predračun s popisi del in izvlečkom materiala za izbrano hišo pošljemo tudi vnaprej, vendar šele, ko se odločijo za izdelavo projekta v našem podjetju. Tako lahko sami takoj vidijo, kaj se splača delati v lastni režiji in česa ne. V vsakem primeru pa je bistveno, da je projektna dokumentacija, predvsem PZI, tako pripravljena, da so načrti razumljivi, vključeni vsi popisi, rešeni detajli toplotnih mostov itd., da je zapletov pri gradnji kar čim manj. Kakovostna dokumentacija je osnova kakovostne gradnje.

Svetujemo vam, da ste pri ponudbah projektantov pozorni tudi na take podrobnosti, saj ne pomeni, da npr. PZI načrta arhitekture ali gradbenih konstrukcij  vsebuje iste sestavine, kot so navedene v naši ponudbi. Zato priporočamo, da si vsebino načrtov tudi pozorno ogledate, saj boste le tako lahko primerjali ponudbe različnih projektantov. Žal pa za razliko do nas drugi projektanti praviloma vsebine načrtov na sestankih ne želijo pokazati.

PZI je bil vedno obvezen

PZI je torej bil vedno obvezen, saj predstavlja osnovno dokumentacijo za izvajanje del. Edina novost, ki velja od leta 2018 pa je, da je potrebno projekt PZI dostaviti na upravno enoto ob prijavi pričetka gradnje. Sicer pa v našem podjetju že 30 let vsem graditeljem govorimo isto: en del dokumentacije je namenjen upravnemu postopku, pridobitvi gradbenega dovoljenja (po novem DGD, prej PGD), drugi del dokumentacije pa je ključen za izvajanje del, in to je PZI. Skoraj vse naše stranke tako že leta naročajo tako DGD (prej je bil to PGD) kot tudi PZI.

Še vedno pa žal veliko projektantov poudarja le pomen dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in bodočim graditeljem le bežno omenijo, da bo v nadaljevanju potrebno pridobiti tudi PZI. Velikokrat povedo tudi, da se z izdelavo PZI ne ukvarjajo. V takih primerih je zelo verjetno, da bo investitor kasneje za PZI (pri istem ali drugem projektantu) plačal precej več, kot je bilo sprva načrtovano.