Druga faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja

dokumentacija za ureditev gradbenega dovoljenja

Cilj druge faze je pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je birokratsko sicer res kar zahteven, a to vas od nameravane gradnje ne sme odvrniti. Če se boste odločili za usposobljenega projektanta, vas bo ves čas postopka usmerjal in opozarjal na stvari, ki jih boste morali še urediti.

Kot verjetno opažate tudi sami, obstaja dandanes ogromno literature s področja gradnje, arhitekture in urejanja novega doma tudi v slovenskem jeziku. V veliko pomoč investitorjem so med drugim tudi razni spletni forumi, namenjeni prav gradnji.

Ta prva faza – projektiranje želenega objekta in urejanje ostale dokumentacije, potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja in kasneje še izvedbo – je zagotovo ena ključnih v celotnem procesu gradnje. Zato si je vredno vzeti dovolj časa ta razmislek, da bo končna odločitev o novem domu prava. Ne smemo pozabiti, da (praviloma) samo enkrat gradimo.

V primeru gradnje stanovanjskega objekta dokumentacijo razvrščamo na:

  1. idejni projekt (IDP),
  2. idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP),
  3. projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
  4. projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI),
  5. projektno dokumentacijo izvedenih del (PID),
  6. dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte (DNZO),
  7. dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO).

Vsebino projektne dokumentacije v točkah 2. – 7. natančno določa Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov  (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.).

Ko prejme projektant potrebno dokumentacijo za začetek izdelave projekta (lokacijsko informacijo in geodetski načrt), lahko začne z izdelavo projektne dokumentacije.