Peta faza: Pridobivanje hišne številke >> 1. Vloga za določitev hišne številke

Vloga za določitev hišne številke

vloga za določitev hišne številke

Pri vseh zahtevah za določitev hišne številke stanovanjskim stavbam, vloženih na geodetski upravi od 1. junija 2018 dalje, je za pridobitev hišne številke predviden pogoj uporabno dovoljenje (ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja, odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1), razen če vlagatelj na vlogi za določitev hišne številke pisno izjavi, da je stavba enostanovanjska in da jo je uporabljal pred 1. 6. 2018.

Največkrat poda vlogo za določitev hišne številke na geodetsko upravo investitor gradnje oz. lastnik parcele.

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS) natančno navaja pravila glede določanja hišnih številk.

Stavbam se hišne številke določijo zaradi lažje orientacije v prostoru in predvsem zaradi možnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča. Praviloma gre za numerično (številčno) oznako stavbe, mogoča pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 5 a). Praviloma se določi po zaporedju lege stavbe.

Lega stavbe s hišno številko je določena s centroidom stavbe. Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oz. opravljanju poslovne in druge dejavnosti.

Če je stavba odstranjena zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena prejšnji, odstranjeni stavbi. To pa seveda ne pomeni, da investitorju novogradnje, s katero nadomešča star objekt, ki je že imel hišno številko, ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja.