Tretja faza: Izvajanje gradnje >>  2. Zakoličba

Zakoličba

zakoličenje objekta

Zakoličenje objekta

Investitor mora skladno z gradbenim zakonom pred začetkom novogradnje stanovanjskega objekta zagotoviti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI).

Točke zakoličbe določi projektant že v prvi fazi priprave projektne dokumentacije, tj. izdelavi idejne zasnove projekta (IZP), ko umešča objekt na zemljišče. Te točke so običajno vogali objekta in so po navadi navadene tudi v gradbenem dovoljenju.

Zakoličenje objekta izvede geodetsko podjetje, geodet pa o izvedenem zakoličenju objekta sestavi zakoličbeni zapisnik. Pri zakoličenju mora sodelovati tudi nadzornik, praviloma pa je prisoten še izvajalec.