Načrtujemo po meri.
Ker samo enkrat gradimo.
Velikost besedila:  
INGRA Stanislav Klemenčič, s. p.
Črešnjevci 88 a, 9250 G. Radgona
T: 02/ 564 91 00, E: info@ingra.si

Potek izdelave projekta


Pridobitev osnovne dokumentacije za izdelavo projekta


Za začetek izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti:

  • lokacijsko informacijo s kopijo kartografskega dela prostorskega akta (izda jo občina),
  • geodetski načrt in certifikat (izdela ga geodetsko podjetje) in
  • dokazilo o lastništvu, če investitor lastninske pravice še nima vpisane v Zemljiški knjigi.


Izdelava idejne zasnove za pridobivanje projektnih pogojev in soglasij za priključitev


Ko projektant razpolaga z vso osnovno dokumentacijo, se lahko z investitorjem podrobneje dogovori objektu, ki ga slednji namerava graditi (tlorisne dimenzije, streha itd.). Nato projektant izdela idejno zasnovo vodilne mape (t. i. urbanistični del projekta), ki je namenjen pridobivanju projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture (za priključitev na vodovodno omrežje, elektriko, cesto ipd.) oz. soglasodajalcev (npr. zaradi gradnje na območju varstva kulturne dediščine ali vodovarstvenem območju).

V projektnih pogojih in soglasjih za priključitev upravljavci oz. soglasodajalci zapišejo, kaj vse je potrebno upoštevati pri umestitvi želenega objekta v prostor (potek posameznih vodov, izvedba priključka na cesto ipd.).


Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo ter pridobivanje soglasij k projektnim rešitvam


Ko projektant prejme vse projektne pogoje in soglasja za priključitev, lahko nadaljuje z izdelavo projekta. Ko je projekt končan, je potrebno od vseh soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogoje, pridobiti še soglasja k projektnim rešitvam. Z njimi potrdijo, da so bili pri projektiranju upoštevani vsi predhodno pridobljeni projektni pogoji. Od tistih soglasodajalcev, ki takoj izdajo soglasja za priključitev, ni več potrebno pridobivati soglasij k projektnim rešitvam. Ko so v projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vložena vsa soglasja, je projekt zaključen.


Plačilo komunalnega prispevka, sklepanje služnostnih pogodb in pridobivanje soglasij sosedov


Ko je projekt zaključen, mora investitor plačati še komunalni prispevek. Osnove za odmero se med občinami razlikujejo. To je lahko velikost gradbene parcele, zazidana površina itd. Praviloma pa je osnova za izračun komunalnega prispevka neto tlorisna površina objekta.
V kolikor bo izvedba priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo potekala preko zemljišč, ki niso v lasti investitorja (npr. polaganje cevi ali kablov preko sosednjega zemljišča zaradi priključitve na vodovod, elektriko, uporaba dovozne poti itd.), je potrebno pridobiti tudi služnostne pravice. Pogodbe o ustanovitvi služnosti morajo biti notarsko overjene, služnost pa se vpiše tudi v Zemljiško knjigo.

Če pri gradnji objekta niso upoštevani minimalni odmiki od sosednjih parcelnih meja,je potrebno pridobiti soglasje h gradnji še od sosedov. Velika večina občin je v svojih odlokih kot minimalni odmik najbolj izpostavljenega dela objekta do parcelne meje določila 4 m. Obrazec za soglasje soseda pripravimo v našem podjetju.

V skladu z novelo ZGO-1 pa mora projektant v dokumentaciji prikazati tudi območje za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. To stori tako, da na geodetski posnetek vriše pas za določitev strank. Širina tega pasu se izračuna po natančno določeni matematični formuli. V vsakem primeru so torej stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja tudi vsi tisti lastniki sosednjih zemljišč, ki se nahajajo v območju za določitev strank v postopku.


Pridobitev gradbenega dovoljenja


Ko ima investitor pripravljeno vso dokumentacijo, lahko na upravni enoti odda vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Priložiti ji je potrebno dva izvoda PGD, vendar upravna enota ob izdaji gradbenega dovoljenja en izvod vrne. Poleg tega pa je potrebno vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o plačilu komunalnega prispevka in morebitne služnostne pogodbe ter soglasja sosedov.

Če je vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja nepopolna ali nerazumljiva, mora upravni organ v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006) v roku petih delovnih dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo. Po vložitvi popolne vloge je rok za izdajo odločbe - gradbenega dovoljenja 30 dni (t. i. skrajšani ugotovitveni postopek) oz. 60 dni (t. i. posebni ugotovitveni postopek).
Katalog hiš

Želim si izposoditi Ingra katalog hiš in izbrati svoj sanjski dom!

Želim katalog
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin.
Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke