Druga faza: Urejanje dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja >> 
2. Pridobitev projektnih pogojev in mnenj 

Pridobitev projektnih pogojev in mnenj

projektni pogoji

Z IDZ projektant pridobiva projektne pogoje

Z IDZ projektant pridobiva projektne pogoje oz. soglasja za priključitev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture oz. t. i. mnenjedajalcev (za priključitev na vodovodno omrežje ali zaradi gradnje na vodovarstvenem območju itd.).

V projektnih pogojih mnenjedajalci zapišejo, kaj vse je potrebno upoštevati pri projektiranju objekta oz. umestitvi v prostor (npr. potek posameznih vodov, izvedba cestnega priključka ipd.). Katere mnenjedajalce je potrebno zaprositi za izdajo projektnih pogojev, projektant ugotovi na podlagi lokacijske informacije in geodetskega načrta oz. vpogleda v prostorski informacijski sistem in druge javne baze podatkov (npr. Atlas okolja, Google Street View ipd.).

Roki za izdajo projektnih pogojev

Projektni in drugi pogoji morajo biti izdani v skladu s predpisi. Mnenjedajalec mora v projektnih in drugih pogojih navesti pravno podlago za izdajo ter vsebino projektnih in drugih pogojev. Izdati jih mora v 15. dneh, razen če je v posebnem zakonu določen daljši rok, vendar ne več kot 60 dni. Zakon o vodah tako določa tudi do 60-dnevne roke.

Če mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovi, da je nameravana gradnja sprejemljiva ter da projektni in drugi pogoji niso potrebni, se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja. Mnenjedajalec izda mnenje, da se strinja z nameravano gradnjo. Tako se pogosto zgodi, da je namesto projektnih pogojev že takoj izdano pozitivno mnenje.

Z izdelavo projektne dokumentacije DGD za pridobitev mnenj lahko projektant nadaljuje šele, ko prejme projektne pogoje oz. soglasja za priključitev vseh mnenjedajalcev.

Mnenja k projektnim rešitvam

V naslednji fazi je potrebno pridobiti še pozitivna mnenja k projektnim rešitvam. Mnenjedajalci z njimi potrdijo, da je projektant pri projektiranju upošteval predhodno pridobljene projektne pogoje. Šele nato je projekt DGD dokončan in torej ustrezen za vložitev na upravno enoto.

Mnenje je torej potrebno pridobiti, če je nameravana gradnja takšna, da je zanjo v skladu s predpisi treba pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca ali če se gradnja nahaja v varovalnem pasu komunalne infrastrukture. Če varovalni pas s predpisom ni določen, se šteje, da je širok 3 m, merjeno od osi voda.

V mnenju se mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi in določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta.

Mnenjedajalec mora mnenje izdati v 15 dneh od prejema popolne zahteve za izdajo mnenja, razen če je v posebnem zakonu predpisan daljši rok (kot npr. v Zakonu o vodah).

Občina je vedno mnenjedajalec

Občina, na območju katere se nahaja nameravana gradnja stanovanjskega objekta, je vedno mnenjedajalec glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe.

Občina torej že pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na upravno enoto izda (pozitivno) mnenje o skladnosti projektne dokumentacije s prostorskim izvedbenim aktom.

Seznam mnenjedajalcev

Seznam mnenjedajalcev, ki izdajajo mnenja k projektni dokumentaciji v zvezi z graditvijo objektov:

Mnenjedajalci za pripravo in izdajo projektnih ter drugih pogojev in mnenj skladno z Gradbenim zakonom niso upravičeni do plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.